زیر کمک پیکان

زیر کمک پیکان ظیفه متصل کردن چند قطعه با کمترین اصطکاک را با هم دارد.سیبک زیر کمک یکی از چند قطعه در سیستم تعلیق...