طبق پژو 206

طبق پژو 206 عملکرد طبق در پستی بلندی ها کنترل وزن است و به بالاو پایین حرکت میکند کمک فنر و فنر این حرکت...