طبق ریو و تیبا

طبق ریو و تیبا نرم شدن یا جهت دهی به قطعات جلوبندی است.پارگی گردگیر نفوذ ذرات غبار به سیبک زیر کمک در وظایف و...